Privacyverklaring 

Duurzaam Volgens Plan respecteert de privacy van de bezoekers van deze site, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de site van de Autoriteit persoonsgegevens.

Totdat u op de site het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geannonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de site accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de site beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de site bezoekt, tot een nieuwe versie de huidige vervangt.

 1. Wettelijke bepalingen
  1. Site (hierna ook ” de site “): www.DuurzaamVolgensPlan.com
  2. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “de beheerder”) Duurzaam Volgens Plan, gevestigd te Lelie 1, 2211JX Noordwijkerhout, KVK 87092085.
 2. Toegang tot de website
  1. Toegang tot de site en het gebruik hiervan is strikt persoonlijk. U zult de site alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor eigen commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
 3. Content van de site
  1. Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de site te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op de site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van de rechtsvervolging.
 4. Beheer van de site
  1. Voor het goede beheer van de site kan de beheerder op ieder moment:
   • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de site.
   • alle informatie verwijderen die het functioneren van de site kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
   • de site tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.
 5. Verantwoordelijkheden
  1. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de site waardoor de site of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op internet raadpleegt.
  2. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
   • vanwege het gebruik van de site of diensten toegankelijk via internet.
   • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.
  3. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met het gebruik van de site. U zult zicht onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
  4. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze site, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.
 6. Verzamelen van gegevens
  1. Uw gegevens worden verzameld door Duurzaam Volgens Plan en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegeven worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. De persoonsgegevens die op de site worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van bestellingen.
 7. Uw eigen rechten met betrekking tot uw gegevens
  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of een beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@duurzaamvolgensplan.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden verlengd worden.
 8. Verwerken persoonsgegevens
  1. Bij schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
  2. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de site, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
 9. Aanbiedingen Commercieel
  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@duurzaamvolgensplan.com
  2. Indien u tijdens uw bezoek van de site enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
 10. Termijn om uw gegevens te bewaren
  1. De door de beheerder van de site verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet bepaald is.
 11. Cookies
  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze site wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u bij elk bezoek aan onze site als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze site speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
  2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
   • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inlog informatie.
   • geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze site op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerken. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatie voorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze site.
  3. Op deze site worden geen overige cookies gebruikt.
  4. Wanneer u onze site bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
  5. Informatie over het gebruik, beheer en het verwijderen van cookies op elk besturingstype kunt u kijken op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/interner-telefoon-tv-en-post/cookies#fap 
 12. Procuten
  1. Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden diensten en producten op de site kunnen geen rechten ontleend worden.
 13. Toepasselijk recht
  1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarde, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
 14. Contact
  1. Vragen, productinformatie of informatie over de site kunt u richten tot: info@duurzaamvolgensplan.com ovv AVG – vragen.

Privacyverklaring is van toepassing sinds 1 juli 2022 tot heden.